PRIVACY POLICY

Dear colleagues and clients, let us emphasize that the protection of your personal data or the personal data of your contact persons does present our long-term priority - together with delivering the best results possible in our cooperation. We would hereby like to inform you of the processing of your personal data in connection with the mutual business cooperation with respect to the relevant generally binding legal regulations, especially the Regulation of the European Parliament and the Council (EU) 2016/679 of 27th April 2016 (the General Data Protection Regulation).

 

 

IDENTITY AND CONTACT DETAILS OF THE CONTROLLER

 1. U N I T  and  S O F A, s.r.o., ID No.: 28919645, with registered office at Salvátorská 1092/10, 110 00 Praha 1 – Staré Město, Czech Republic, registered within the Commercial Register administered by the Municipal court in Prague, section C, insert 153202, is the controller of the personal data acquired in the course of the fulfilment of the respective contracts.
 2. Should you have any queries or comments regarding the processing of your personal data or should anything regarding the processing seem unclear to you, please do not hesitate to contact us using the following contact details:

 

tel.:   +420 221 776 711

e-mail: gdpr@thesofa.cz

 

FOR WHAT PURPOSES AND FOR WHAT PERIOD OF TIME DO WE PROCESS YOUR PERSONAL DATA?

 1. We do process personal data of our colleagues and clients acquired upon commencement of our mutual contact primarily for the purposes of the performance of the contract in connection with the business activities of our company (consisting in the provision of complex services in the field of audio-visual production) and the compliance with the relevant legal obligations connected therewith. We may also process personal data in order to take steps prior to entering into a contract, especially to facilitate the choice of the members of the production team from our colleagues within the approved project of the client. 
 2. The legal basis for the processing of your personal data is the performance of the contract and/or taking steps prior to entering into a contract and the compliance with the relevant legal obligations imposed on us by the respective legal regulations mainly regarding taxation and accounting.
 3. Our legitimate interests may also present the legal basis for the processing of your personal data with respect to the possible enforcement of our prospective claims and - regarding the the colleagues - also with respect to the creation and publishing of the project references via our website www.unitandsofa.cz (in the scope of name, surname and reference regarding the participation of the colleague).
 4. For the purposes set out hereinabove, we do process the following data of our colleagues:
  1. Identification data (name, surname, ID No., Tax ID No., date of birth, personal ID);
  2. Contact data (permanent residence address, contact address, phone number, e-mail address);
  3. Payment data (bank account no.).
 5. For the purposes set out hereinabove, we do process the following data of our clients:
  1. Identification data supposed our client is a natural person (name, surname, ID No., Tax ID No., date of birth, personal ID);
  2. Data of the contact persons appointed by the client (name, surname, phone number, e-mail address);
  3. Login and password into the client section of our website www.unitandsofa.cz;
  4. Payment data (bank account no.).
 6. Your personal data shall be stored for the period of four (4) years as from the fulfilment of the respective contract. We do store personal data of our colleagues in the scope of name, surname and reference with respect to the previous projects of the respective colleague for the period of ten (10) years. The invoices and tax documents containing personal data shall be stored for the period of ten (10) years with respect to the obligations imposed by the Czech Act on VAT. Neither automated decision-making nor profiling shall be used in the course of the processing of your personal data.
 7. Some of your personal data processed by us under the terms stipulated herein may be provided for the purpose of the performance of the contract and/or in order to take steps prior to entering into a contract to another recipient (the data of our colleagues may be provided to the client with respect to the appointment of the members of the realization team of the approved project, to enable effective communication between the persons involved in the respective project a crew list with contact data of the project team members is handed over to the client). Our clients may be established in third countries, in which the personal data protection is secured with respect to the relevant decision of the appropriate bodies of the European Union. We also do provide some of your personal data to our suppliers of accounting, tax and IT services solely for the purpose of the fulfilment of the duties thereof and in the necessary scope. Maximum protection of your personal data is ensured by strict technical and organisational measures adopted by our company and by the recipients.

 

RIGHTS CONNECTED WITH THE PROCESSING OF YOUR PERSONAL DATA

 1. Under the conditions stipulated in the relevant generally binding legal regulations you do have the right of access to your personal data (i.e. right to information regarding the scope and purpose of the processing of your personal data; such information is provided hereby), right to rectification of your incorrect personal data or the right to erasure, in relevant cases the right to restriction of the processing of your personal data (where the processing is based on our legitimate interests), the right to data portability in the relevant cases stipulated by the respective legal regulations and the right to object to processing of your personal data where the processing is based on our legitimate interests. You also do have the right to lodge a complaint with the relevant supervisory authority - Úřad pro ochranu osobních údajů (Czech Data Protection Office; www.uoou.cz). Should you have any queries regarding the protection of your personal data, please do not hesitate to contact us using the above contact details.
 2. We do process your personal data for the purposes of the performance of the contract, in order to take steps prior to entering into a contract and to comply with relevant legal obligations. You are not obliged to provide us with your personal data; however, without the provision of the relevant personal data we shall not be able to execute a contract with you and participate in the relevant project.

 

 

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vážení spolupracovníci a klienti, zajištění vysoké úrovně bezpečnosti a ochrany Vašich osobních údajů, případně osobních údajů Vámi sdělených kontaktních osob, je pro nás dlouhodobou prioritou stejně jako poskytování služeb na špičkové úrovni. V souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecným nařízením o ochraně osobních údajů), bychom Vás proto rádi informovali o zpracování Vašich osobních údajů v souvislosti se vzájemnou obchodní spoluprací. 

 

 

TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

 1. Správcem Vašich osobních údajů získaných od Vás v souvislosti s plněním smlouvy je společnost U N I T  and  S O F A, s.r.o., IČO: 28919645, se sídlem Praha 1 - Staré Město, Salvátorská 1092/10, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 153202. 
 2. V případě zájmu, nebo bude-li Vám jakákoliv skutečnost ohledně zpracování Vašich osobních údajů ze strany naší společnosti nejasná, můžete nás kontaktovat prostřednictvím následujících kontaktních údajů: 

- tel.: +420 221 776 711; 

- e-mail: info@thesofa.cz.

 

ZA JAKÝM ÚČELEM A PO JAKOU DOBU ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

 1. Osobní údaje spolupracovníků a klientů, získané při navázání vzájemného kontaktu, zpracováváme především pro účely plnění smlouvy v souvislosti s podnikatelskou činností naší společnosti (spočívající v zajišťování komplexních služeb v oblasti audiovizuální tvorby) a plnění souvisejících právních povinností. Osobní údaje můžeme dále zpracovávat pro účely přijetí opatření před uzavřením příslušných smluv, zejména umožnění výběru obsazení konkrétních pozic v realizačním týmu našimi spolupracovníky v rámci schváleného projektu ze strany klienta.  
 2. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je ve vztahu k našemu smluvnímu vztahu plnění smluvních povinností a/nebo provedení opatření před uzavřením smlouvy a plnění právních povinností, které jsou nám uloženy příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejm. zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). 
 3. Právním základem zpracování osobních údajů může být rovněž oprávněný zájem naší společnosti ve vztahu k ochraně našich případných nároků a ve vztahu ke spolupracovníkům též oprávněný zájem v souvislosti s tvorbou a zveřejňováním referencí prostřednictvím našich webových stránek umístěných na internetové adrese www.unitandsofa.cz (v rozsahu jméno, příjmení, referenční projekt).
 4. Osobními údaji našich spolupracovníků, které zpracováváme pro uvedené účely, jsou:
  1. Identifikační údaje (jméno, příjmení, IČO, DIČ, datum narození, rodné číslo);
  2. Kontaktní údaje (adresa trvalého pobytu a případně kontaktní adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa);
  3. Platební údaje (číslo bankovního účtu).
 5. Osobními údaji našich klientů, které zpracováváme pro uvedené účely, jsou:
  1. Identifikační údaje, je-li klientem fyzická osoba (jméno, příjmení, IČO, DIČ, datum narození, rodné číslo);
  2. Údaje kontaktních osob klienta (jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa);
  3. Uživatelské jméno a heslo pro login do klientské sekce našich webových stránek umístěných na adrese www.unitandsofa.cz;
  4. Platební údaje (číslo bankovního účtu).
 1. Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu čtyř (4) let ode dne ukončení plnění příslušné smlouvy. Osobní údaje spolupracovníků v rozsahu jméno, příjmení a reference ve vztahu k dřívějším realizacím příslušného spolupracovníka uchováváme po dobu deseti (10) let. Daňové doklady s Vašimi osobními údaji archivujeme v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty po dobu deseti (10) let. Při zpracování osobních údajů ze strany naší společnosti nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování.
 2. Některé z Vašich osobních údajů, které v souladu s touto informací zpracováváme, mohou být v souvislosti s plněním smlouvy nebo přijetím opatření před uzavřením smlouvy předány dalšímu příjemci (údaje spolupracovníků mohou být předány klientovi v souvislosti s tvorbou realizačního týmu schváleného projektu, pro umožnění operativní komunikace mezi klientem a členy štábu je klientovi předávána štábovka s kontaktními údaji členů projektového týmu). Klienty mohou být subjekty ze třetích zemí, v nichž je zajištěna odpovídající ochrana osobních údajů v souladu s příslušným rozhodnutím orgánu Evropské Unie. Příjemci Vašich osobních údajů jsou v rámci plnění svých povinností též naši poskytovatelé účetních, daňových a IT služeb. Maximální ochrana Vašich osobních údajů je zajištěna prostřednictvím přísných technických a organizačních opatření na straně naší společnosti i příjemců. 

 

JAKÁ MÁTE PRÁVA VE VZTAHU KE SVÝM OSOBNÍM ÚDAJŮM?

 1. Za podmínek stanovených v obecně závazných právních předpisech máte právo na přístup ke svým osobním údajům (tedy právo získat od nás informace o tom, zda zpracováváme Vaše osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány; uvedené informace Vám poskytujeme na této stránce), právo na opravu nepřesných osobních údajů nebo výmaz, v určitých případech též právo na omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů na základě našeho oprávněného zájmu, právo na přenositelnost svých osobních údajů v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy a právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu. Máte rovněž právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), pokud se domníváte, že ke zpracování Vašich osobních údajů dochází v rozporu s právními předpisy. V případě jakýchkoliv pochybností nebo dotazů ohledně zpracování svých osobních údajů z naší strany se na nás můžete kdykoliv obrátit prostřednictvím shora uvedených kontaktů.
 2. Požadované osobní údaje od Vás potřebujeme k plnění smlouvy a povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy. Samozřejmě nemáte povinnost nám své osobní údaje poskytnout, bez poskytnutí potřebných osobních údajů však není možné smlouvu uzavřít a účastnit se na realizaci příslušného projektu.